Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työelämän heikennykset osuvat kaikkiin RAUn jäseniin – hinta on kova

28.11.2023

Jotkut kokevat, että hallituksen kaavailemat työelämän heikennykset eivät osu RAU jäseniin. Mutta tarkemmin kun asiaa pohtii, huomaa, että nämä kaavailut heikennykset koskevat merkittävästi myös meitä.

Miten työelämän heikennykset sitten osuvat RAU:n jäseniin?

1. Vientivetoinen työmarkkinamalli: Vain vientiliitot käytännössä neuvottelevat

Nykytilanne: Jäsenistö määrittää toiveita työehtosopimuksen muutoksille. Näitä muutoksia yritetään edistää tes-neuvotteluissa. Työnantajat määrittelevät muutoksille kovan hinnan. Joskus onnistumme saamaan tavoitteita työehtosopimukseen, joskus emme onnistu. Neuvottelemme kokonaisuudesta, johon kuuluvat tekstimuutokset ja palkkataso.

Tilanne hallituksen heikennysten jälkeen: Neuvottelemme vain mahdollisista palkankorotuksista, joiden taso on jo ennalta määritelty vientiliittojen neuvotteluissa.

_ _ _ _ 

Mitä muutos tarkoittaa sinulle RAUn jäsenelle?
Rautateillä työskentelevinä työntekijöinä jaksaminen on monella koetuksella. Usein kuitenkin jaksamiseen liittyvät tekstikysymykset nousevat isoimmiksi asioiksi työehtosopimusneuvotteluissa. Tekstikysymyksillä tarkoitetaan muutoksia, joilla pyritään muuttamaan työehtoja, työn sisältöä niin, että työntekijät jaksaisivat ja viihtyisivät paremmin työssään. Esimerkkejä tekstimuutoksista ovat päivittäisten taukojen järjestäminen sekä työn rytmittämiseen tai viikkolepoon liittyvät asiat.

Nyt hallitusohjelmaan kirjattu vientivetoinen työmarkkinamalli ja valtakunnansovittelijan käsien sitominen aiheuttavat sen, että tulevista työehtosopimusneuvotteluista uhkaa tulla puhtaasti palkkaratkaisuihin perustuvia. Tämä tarkoittaa, että neuvotteluissa nimenomaan jäsenille tärkeitä tekstimuutoksia ei saada läpi.

Näille tekstimuutoksille lasketaan yleensä työnantajapuolella korkea hinta, minkä vuoksi jatkossa valtakunnansovittelija ei tule hyväksymään niitä. Tämä on näkynyt jo nyt käytännössä esimerkiksi edellisissä neuvotteluissa, kun esitimme veturinkuljettajien viikkolevon kasvattamista. Kysymys kuuluu, miten tällaisessa tilanteessa turvataan jäsenistön jaksaminen tai yritetään saada aikaan aitoa parannusta työehtoihin.


2. Lakko-oikeuden rajoittaminen: Ei mahdollisuutta saada tai antaa tukea neuvottelujen vauhdittamiseksi

Nykytilanne: Lakoilla ja lakonuhalla on iso painoarvo kuljetusliittojen neuvotteluissa. Koska lakot keskeyttävät rahan tulon yrityksiin, työnantajat haluavat ehkäistä lakon alkamisen tai saada lakon loppumaan. Näin ollen lakot todella vauhdittavat neuvotteluja.

Tukilakkojen avulla kaikki alat voivat saada tukea toisilta ammattiyhdistyksiltä neuvottelujen ajauduttua umpikujaan. Tukilakot ovat laillisia, jos työtaistelu, jota tuetaan, on laillinen. Tukilakoille ei ole ennakkoilmoitusaikaa. Vastuun lakosta kantavat järjestöt.

Poliittisten mielenilmausten avulla on mahdollista kiinnittää huomio hallituksen tekemiin heikennyksiin. Poliittisia mielenilmauksia on Suomessa ollut 2000-luvulla vain muutamia.

Tilanne hallituksen heikennysten jälkeen: Laillisia tukityötaisteluja ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin. Laillisuuden määrittelee ulkopuolinen taho. Tukilakoille on laissa mahdollisesti määrätty ennakkoilmoitusaika.

Työntekijälle, joka osallistuu laittomaksi todettuun työtaisteluun, voidaan määrätä 200 euron henkilökohtainen sakko. Henkilökohtaisen sakon uhalla halutaan pelotella yksittäisiä työntekijöitä ja saada heidät rikkomaan lakkoa.

Poliittisten mielenilmausten kesto voi olla enintään yhden vuorokauden. Painostusvaikutus on vähäinen ja työntekijän ääni voidaan helpommin sivuuttaa. Suomi on siirtynyt niiden maiden joukkoon, joissa sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan.

Seurauksena työehdot heikkenevät työntekijän näkökulmasta, neuvottelukierros neuvottelukierrokselta.

_ _ _ _ _

Mitä muutos tarkoittaa sinulle RAUn jäsenelle?
Työtaisteluiden rajoittaminen on merkittävä asia. Kuljetusliitoilla on pitkään ollut voimassa “kaveria ei jätetä” sopimus, jossa heikompaan neuvotteluasemaan jäävälle liitolle annettaan tukea. Tukityötaisteluita aiotaan rajoittaa hallitusesityksen kirjailun mukaan siten, että satamat ja tietyt liikenteen osa-alueet rajataan laillisen tukityötaistelun ulkopuolelle. Tämän jälkeen tukea on hankala saada – ja myös antaa.


Irtisanomisperusteen madaltaminen: Irtisanominen helpottuu ja lisääntyy

Nykytila: Työntekijän irtisanomiseen vaaditaan painava syy.

Tilanne hallituksen heikennysten jälkeen: Asiallinen syy riittää irtisanomiseen. Epäselvää on, millainen asia syyksi riittää. Irtisanomiset helpottuvat ja lisääntyvät, erityisesti luottamushenkilöiden osalta.

_ _ _ _ _

Mitä muutos tarkoittaa sinulle RAUn jäsenelle?
Irtisanomissuojaan on tulossa merkittävä heikennys, kun enää ei tarvittaisi irtisanomiseen asiallista ja painavaa syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittää. Mikä tulevaisuudessa sitten on asiallinen syy irtisanoa? Riittääkö, että työntekijä myöhästyy töistä, naama ei miellytä tai jokin muu vähäpätöinen asia.

Millaiseen asemaan tämä asettaa edunvalvonnassa työskentelevät henkilöt, jotka joutuvat työntekijöiden etua puolustaessaan usein ottamaan kantaa ja neuvottelemaan myös hankalista asioista. Osa työnantajista tai heidän edustajistaan kokee tämän asioiden käsittelyn erittäin epämiellyttäväksi ja näin ollen pitävät luottamustehtävissä olevia hankalina ihmisinä.


Paikallisten sopimusten lisääminen: Työpaikoilla tehdään entistä heikompia sopimuksia ilman luottamusmiestä

Nykytila: Työlainsäädäntö perustuu heikomman osapuolen suojaamiselle ja asettaa työehtojen minimitason. Paikallisesti sovittavat asiat ja sopijaosapuolet määritellään työehtosopimuksissa. Poikkeaminen työlainsäädännön vähimmäistasosta on mahdollista vain ammattiliittojen ja työnantajaliittojen solmimilla työehtosopimuksilla. Vain työnantajaliittoon kuuluvat yritykset voivat tehdä sellaisia paikallisia sopimuksia, joilla poiketaan työlainsäädännöstä.

Tilanne hallituksen heikennysten jälkeen: Yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan poiketa työlainsäädännön säännöksistä. Lainsäädäntö mahdollistaa yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen.

Paikallinen sopiminen on yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

_ _ _ _ _

Mitä muutos tarkoittaa sinulle RAUn jäsenelle?
Yleissitovuuden heikentäminen lähtee etenemään, kun paikallisia sopimuksia voidaan tehdä myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Järjestäytymättömien yritysten suosiminen tarkoittaa, että työnantajilla on vähemmän kiinnostusta kuulua työnantajaliittoon. Työnantajaliitoilla on velvollisuus valvoa työehtosopimusten noudattamista vain jäsenyritystensä osalta.

Tämä voi aiheuttaa markkinahäiriköiden tuloa rautatiesektorille, kun järjestäytymätön yritys alkaa sopimaan “Risto Reippaan” kanssa työehdoista. Työlainsäädännöllä on turvattu aina heikomman osapuolen asemaa ja työsuhteessa se lähes poikkeuksetta on työntekijä. Näin ollen “Risto Reipas” jää heikkoon asemaan neuvotellessaan työnantajan kanssa työsuhteen ehdoista.

Tällaisissa tilanteissa meidän pitää yhdessä pystyä turvaamaan vähimmäistaso rautatiesektorin työehdoissa, jotta säilytämme myös turvallisuuden rautateillä.

 


Ansiosidonnaisen päivärahan ja työttömyysetuuksien muutokset, aikuiskoulutustuen poistaminen: Muutostilanteet haastavat jäsenen taloutta

Nykytila: Ansiosidonnaista päivärahaa saa, jos on ollut ennen työttömyyttä työttömyyskassan jäsen ja työssä noin puoli vuotta (työssäoloehto). Työssäoloehdon perusteena ovat viikoittaiset työpäivät.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on lähtökohtaisesti korkeampi kuin peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Ansiopäivärahaa saa saman verran koko keston ajan.

Omavastuuaika on 5 päivää. Omavastuuajalla tarkoitetaan päiviä työttömyyden tai alkaessa, joiden aikana ei makseta työttömyysturvaa.

Työtön voi saada alle 18-vuotiaista lapsista lapsikorotusta ansiopäivärahaan. Lapsikorotukset ovat lasten määrästä riippuen n. 150–285 €/kk.

Työttömänä on voinut ansaita alle 300 euroa esim. osa-aika- tai keikkatöillä ilman, että sillä on ollut vaikutusta työttömyysetuuden määrään. Tätä kutsutaan suojaosaksi.

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle ja yrittäjälle ammattillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Tukea saa yhteensä 15 kuukautta. Tuen määrä riippuu tuloista.

Tilanne hallituksen heikennysten jälkeen: Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehto tuplataan. Ansiosidonnaista päivärahaa saa, jos on ollut ennen työttömyyttä työsuhteessa ja työttömyyskassan jäsen 12 kuukautta. Työssäoloehdon perusteena ovat kuukauden aikana maksetut eurot.

Ansiosidonnaisen päivärahan määrää leikataan noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 20 prosenttia ja kahdeksan kuukauden jälkeen lähes 5 prosenttia lisää.

Omavastuuaika pidennetään 7 päivään.

Lapsikorotukset poistetaan.

Sovitellun työttömyysturvan suojaosa poistetaan.

Lomakorvausten jaksotetaan. Lomakorvausten jaksotus tarkoittaa, että kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömän vuosiloman vuoksi maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan. Käytännössä työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen saamisen jaksotusajalta.

Aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.

_ _ _ _ _

Mitä muutos tarkoittaa sinulle RAUn jäsenelle?
Raidesektorilla muutokset ovat jatkuvia. Jos yhdistää irtisanomissuojan heikennyksen ansiosidonnaisen päivärahan leikkauksiin, voimme joutua kohtuuttomaan tilanteeseen. Työskentelemme spesifillä alalla ja varsinkin pidempään alalla työskentelevien voi olla haastavaa työllistyä uusiin työtehtäviin.

Meille monelle myös aikuiskoulutustuki on tuonut vaihtoehdon katsoa uutta suuntaa työelämälle tilanteissa, jossa erilaiset seikat alkavat heikentää jaksamista työuralla. Tämäkään ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista.


Pohjoismaisen työmarkkinamallin ideologia

Hallitusohjelmaan on kirjattu työelämän heikennyksiä, joita markkinoidaan pohjoismaisella työmarkkinamallilla. Todellisuudessa Suomen työmarkkinamalli on nykyisellään hyvin lähellä pohjoismaisia työmarkkinamalleja, joissa kaikkien perusta on työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. EK on irtaantunut järjestelmällisesti kolmikantaisista neuvotteluista 2000-luvun alkupuolelta alkaen ja lopullinen irtaantuminen on tapahtunut 2015.

Nyt hallitusohjelmasta löytyvät kaikki työnantajapuolen tavoitteet, mutta työntekijöiden tavoitteet loistavat poissaolollaan. Miten tässä tilanteessa voisi saada aikaan aitoja neuvotteluita, kun toisella puolella on perälautana lakiin tulevat muutokset, joista ei tarvitse taipua. Tähän ei tuonut muutosta työministeri Arto Satosen järjestämä seminaari, vaan neuvotteluasema jäi epäsuhdaksi.

Jotta aidot neuvottelut työelämän kirjauksista saadaan aikaiseksi, hallituksen tulee vetää pois työelämän kirjaukset tai ainakin keskeyttää niiden valmistelu neuvotteluiden ajaksi.

Meillä kaikilla on varmasti mielipide työmarkkina-asioiden nykytilasta ja myös Suomen taloudellisesta tilanteesta. Molemmille pitää tehdä asioita, jotka ovat varmasti myös osin kipeitä toimenpiteitä. Toimenpiteet tulee tehdä yhteistyössä aitojen neuvotteluiden kautta.

Näin on Suomi rakennettu ja näin sen tulee rakentua myös tulevaisuudessa.

Markku Lehtinen
Puheenjohtaja 
Rautatiealan Unioni RAU ry

#painavasyy